Cuisine Culinaire Rijnmond
Passie voor koken

Interne organisatie

Artikel 1.

De vereniging is onderverdeeld in kookgroepen. Verder genoemd “brigades”. Zij bestaan elk uit maximaal 15 leden. Zij hebben in principe een vaste kookavond of kookmiddag per maand.

Artikel 2.

Per jaar worden 12 kookavonden gehouden, één kookavond kan worden gebruikt voor de organisatie van een “Ladies- dan wel Partneravond”, op een avond dat er door andere brigades niet regulier van de keuken gebruik gemaakt wordt.

Artikel 3.

De leiding van de brigade berust bij een door het bestuur aangestelde chef. Bij het niet goed functioneren van een lid kan de chef van de brigade aan het bestuur voorstellen doen tot het nemen van maatregelen tegen dit lid en in de periode die het bestuur nodig heeft tot een uitspraak te komen, de toegang tot de kookavond(en) aan het betrokken lid ontzeggen. De chef stelt in overleg met het bestuur een souschef aan.

Artikel 4.

Beleidsmatig en in het belang van de leden is de chef verplicht de chefsavonden te bezoeken. Bij verhindering dient deze zich op de eerste plaats te laten vertegenwoordigen door de souschef, pas daarna door een ander lid van zijn/haar brigade, die beschikt over de nodige kookvaardigheid. Het eventueel door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de chefsavond dient tenminste drie dagen van tevoren gemeld te worden aan het Dagelijks Bestuur. Voorts is het verplicht uit iedere brigade iemand af te vaardigen naar de jaarlijkse voorjaars- en najaarsledenvergadering.

Artikel 5.

a. De chef draagt de verantwoordelijkheid en de zorg voor de financiële en administratieve afwikkeling van de kookavond. Daarbij maakt deze gebruik van het volledig in te vullen barbriefje. Een foto van het ingevulde barbriefje wordt direct na de kooksessie gestuurd naar het adres onderaan het barbriefje en binnen vijf dagen na de kooksessie wordt het totaalbedrag overgemaakt op het rekeningnummer dat onderaan het barbriefje staat.

b. De wijze van onderlinge verrekening van de kosten van een kookavond wordt bepaald door de chef in overleg met de leden van de betreffende brigade.

Artikel 6.

a. Eventueel ontbrekende ingrediënten dienen in overleg met de chef van de brigade te worden doorgegeven via de chefs-app. Een lid van het algemeen bestuur die hiermee belast is, zorgt zo snel mogelijk voor de benodigde aanvulling.

b. Niet goed functionerende apparatuur of onderdelen daarvan dienen conform punt a, te worden gemeld.  In dat geval verzorgt het bestuurslid onder wiens verantwoordelijkheid dit valt dat het herstel van de schade zo spoedig mogelijk wordt bewerkstelligd.

Artikel 7.

Schade veroorzaakt door een lid, aan het gebouw en/of inventaris dient door de chef direct te worden gemeld via de chefs-app. Een lid van het algemeen bestuur dat hiermee belast is neemt maatregelen tot herstel van de schade.

Artikel 8. 

Op- en/of aanmerkingen aangaande het pand en/of inventaris dienen gemeld te worden via de chefs-app. Een lid van het algemeen bestuur dat hiermee belast is neemt dit in behandeling en neemt na overleg met het dagelijks bestuur de nodige maatregelen.

Artikel 9.

Het maandmenu wordt samengesteld door een door het bestuur benoemde menucommissie. Deze bestaat tenminste uit 3 leden. Voor de benodigde ingrediënten wordt een bestellijst voor de brigades opgesteld.  De gangbare lang(er) houdbare producten worden centraal ingekocht. Een lid van het algemeen bestuur dat hiermee is belast, draagt zorg voor de aanwezigheid hiervan op de betreffende kookavonden. Maximaal twee leden van de menucommissie dragen zorg voor het vaststellen van op het maandmenu afgestemde wijnen, rekening houdend met door het bestuur vastgestelde richtlijnen.

Artikel 10.

Een lid van de menucommissie draagt zorg voor de verspreiding via e-mail , van de receptuur van het maand menu, onder de chefs van de betreffende brigades. Tevens zorgt een lid van de menucommissie ervoor dat de receptuur op de kookavond in A4-formaat geseald bij de bar ligt. Het maandmenu zal door de websitebeheerder ook op de homepage op internet worden gepubliceerd.

Rechten en plichten van de leden

Artikel 11.

Leden die aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan, kunnen deelnemen aan hun kookavonden. Zij hebben tevens toegang tot de door of namens het bestuur georganiseerde activiteiten.

Artikel 12.

Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk aanwezig zijn op hun kookavond.

Artikel 13.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn op hun kookavond dienen dit tenminste drie dagen tevoren te melden aan hun chef.

Artikel 14.

Bij verhindering op de eigen kookavond kan in overleg met de chef, mits men zich tijdig heeft afgemeld (artikel 13), deze avond in dezelfde kookmaand in een andere brigade worden  ingehaald, op voorwaarde dat de chef van de betreffende andere brigade is geraadpleegd en hiertoe toestemming heeft verleend.

Artikel 15.

Om lid te kunnen worden van de vereniging dient een aspirant-lid zich aan te melden bij het secretariaat of door één van de leden van de vereniging te worden voorgedragen. In overleg met de chef van de brigade wordt de voor het lidmaatschap geïnteresseerde uitgenodigd om tweemaal aan een kookavond deel te nemen. Als na deze kookavonden het aspirant-lid aangeeft lid te willen worden van de CCR en er een goede match is met de overige leden van de brigade,  wordt het aspirant-lid door de chef van de brigade voorgedragen als lid.

 De voordracht tot lidmaatschap van de vereniging dient plaats te vinden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, dat is voorzien van de handtekening van de chef en de aanvra(a)ger/ster. Het aanmeldingsformulier wordt door de chef naar de secretaris van het bestuur gezonden.

Artikel 16.

Het bestuur is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, het aspirant-lid niet als lid te accepteren. Indien het aspirant-lid wel dan niet wordt toegelaten tot de vereniging, wordt zowel de chef van de brigade als het aspirant-lid hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 17.

Het aspirant-lid is voor deelname aan de eerste kookavond de kosten van de kookavond verschuldigd. Het aspirant-lid is tijdens het verblijf in de ruimte van de vereniging onderworpen aan de regels, gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Artikel 18.

Leden zijn verplicht op de kookavonden kokskleding te dragen. Deze bestaat uit een witte koksbuis met zwarte knopen, een koksbroek, witte sloof en witte halsdoek. De badge van de CCR, die men van de vereniging ontvangt  moet tussen de 2e en 3e  knopenrij, links op het hart op de  koksbuis bevestigd worden. Het borduren van  voor – en/of  achternaam wordt op prijs gesteld.

Artikel 19

Elke brigade levert een aandeel in de brigade-overstijgende operationele werkzaamheden binnen de vereniging.

Artikel 20. Roken in het pand is niet toegestaan.

Gebruik van de keuken

Artikel 22.

Ieder lid/aspirant-lid is verplicht zich stipt te houden aan alle van toepassing zijnde artikelen van het Huishoudelijk Reglement, alsmede aan alle bestaande aanwijzingen van het bestuur. Voor eventuele schade voortkomende uit het niet nakomen van alle genoemde bepalingen zal betreffende lid/aspirant-lid aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 23.

Het is ten strengste verboden eigendommen van de vereniging en van welke aard ook, mee te nemen of te lenen zonder uitdrukkelijke toestemming van het dagelijks bestuur.

Artikel 24.

Het is verboden op de reguliere kookavonden andere dan door de vereniging beschikbaar gestelde dranken te gebruiken. Uitsluitend met toestemming van het bestuur, kan incidenteel toestemming worden gegeven hiervan af te wijken, echter dan is flessengeld, volgens de geldende tarieven verschuldigd.

Artikel 25.

Ieder lid is verplicht grote zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van in het pand aanwezige inventaris, apparatuur, onderdelen en overige attributen.

Artikel 26.

Leden zijn verplicht zowel de keuken als het restaurantgedeelte na de kookavond schoon achter te laten, hetgeen inhoudt dat de tafels zijn afgeruimd, de gebruikte apparatuur, tafels en fornuizen zijn schoongemaakt en alles is afgewassen en op de daartoe bestemde plaats is opgeborgen.

Artikel 27.

Vastgestelde reguliere kookavonden zijn uitsluitend bedoeld voor het bereiden van het maandmenu in groepsverband. Op de dagen, dat er door andere brigades niet regulier van de keuken gebruik wordt gemaakt, kunnen uitsluitend leden van de vereniging kookavonden in groepsverband organiseren, mits deze een besloten karakter hebben. Voor het gebruik van de keuken dienen de leden een verzoek in bij het Dagelijks Bestuur van de vereniging, die de aanvraag beoordeelt. Leden dienen zich te houden aan de regels en voorwaarden welke hiervoor o.a. zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De kosten verbonden aan het gebruik van de keuken zijn voor rekening van de betreffende leden, dit geldt ook voor het organiseren van een Ladies- of Partnernight, tenzij gebruik wordt gemaakt van artikel 2.

Het lidmaatschap 

Artikel 28.

Betaling van de jaarlijkse lidmaatschapskosten dient uiterlijk vier weken na ontvangst van het betalingsverzoek te zijn bijgeschreven op de rekening bij de ING Bank. Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn zal een herinnering worden gezonden, verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Is na het verzenden van deze herinnering het verschuldigde bedrag niet binnen twee weken bijgeschreven, dan volgt schorsing van het betreffende lid en wel voor de periode dat niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Gedurende de termijn van schorsing is de toegang tot de kookavonden en overige activiteiten aan het lid ontzegd. De chef waaronder het lid ressorteert, is gehouden op de uitvoering van de schorsing toe te zien. Op gemiste kookavonden kan door het betreffende lid geen aanspraak worden gedaan, ook niet op vermindering van de jaarlijkse lidmaatschapskosten gedurende de termijn van schorsing.

Artikel 29.

Bij een schorsingstermijn langer dan zes maanden kan het bestuur overgaan tot royement van het lid, hetgeen het betreffende lid niet ontlast van de verplichting tot betaling van de schuld, conform de Statuten van de vereniging.

Artikel 30.

Leden hebben het recht de door hen verschuldigde jaarlijkse contributie in twee termijnen, tegen meerkosten te betalen en wel telkens vóór 1 februari en 1 augustus van het betreffende kalenderjaar (bij tussentijdse toetreding tot de vereniging naar evenredigheid). Het recht van gespreide betaling vervalt indien het lid zich niet heeft gehouden aan tijdige betaling van de eerste termijn.

Artikel 31.

Nieuwe leden ontvangen een kopie van het Huishoudelijk Reglement. Alle leden worden geacht kennis te nemen van het reglement en zich hieraan te houden. Zij, die niet in het bezit zijn van het reglement, kunnen dit aanvragen bij de secretaris. Dit geldt tevens voor de statuten van C.C.R.

Artikel 32.

Leden zijn verplicht adreswijzigingen onmiddellijk schriftelijk te melden aan het secretaris van de vereniging en tevens hun chef van de wijziging op de hoogte te stellen.

Artikel 33.

Het is leden van de CCR niet toegestaan de ledenlijst ter beschikking te stellen aan derden buiten de vereniging. Dit conform de van toepassing zijnde wettelijke privacyregels. Overtreding van dit artikel zal onherroepelijk leiden tot royement van het betreffende lid.

Artikel 34.

Het is leden niet toegestaan de vereniging in welke vorm of aard in de publiciteit te brengen zonder toestemming van het Dagelijks Bestuur.

Bestuur, commissies, werkgroepen en functionarissen

Artikel 36.

Het bestuur benoemd uit haar midden het Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast  worden een vice-voorzitter benoemd en de bestuurstaken verdeeld.

Artikel 37.

De leden (coördinatoren) van het Algemeen Bestuur regelen operationele beheerszaken en verantwoorden deze aan de leden het Dagelijks Bestuur.

Artikel 38.

Het bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar en frequenter als de meerderheid van de bestuursleden dit noodzakelijk achten.

Artikel 39.

Een vergadering van het bestuur zal doorgang vinden als van de bestuursleden de meerderheid aanwezig is.

Artikel 40.

Besluiten van het bestuur worden in meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 41.

Het bestuur kan conform de statuten of in het belang van de organisatie commissies, werkgroepen en andere functionarissen benoemen en ontslaan.

Artikel 42.

Minimaal éénmaal per jaar vergadert een van de leden van het Algemeen Bestuur, zijnde coördinatoren van cluster 1, 2, 3 of 4 met de leden van de commissies, werkgroepen en overig benoemde functionarissen.

Artikel 43.

Commissies en eventueel benoemde werkgroepen vergaderen zo dikwijls als noodzakelijk is, maar tenminste tweemaal per jaar.

Artikel 44. Commissies, werkgroepen en benoemde functionarissen leveren vóór 1 oktober van elk jaar een begroting voor het aankomende kalenderjaar in bij het Dagelijks Bestuur, alsmede vóór 1 maart een verslag over het afgelopen jaar. Het bestuur beoordeelt deze begrotingen op de inpasbaarheid binnen de begroting van de vereniging.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 45.

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze administratie bij te houden van haar werkzaamheden de vereniging betreffende.

Artikel 46.

De voorzitter geeft leiding aan het Algemeen – en Dagelijks Bestuur en ziet toe op correcte uitvoering van vastgestelde taken van de bestuursleden.

Artikel 47.

De secretaris maakt notulen van de bestuursvergaderingen en van bestuursvergaderingen met commissies, werkgroepen en benoemde functionarissen, alsmede van ledenvergaderingen. Van deze vergaderingen houdt de secretaris actie– en besluitenlijsten bij, draagt zorg voor presentielijsten van vergaderingen en ondertekent samen met de voorzitter de notulen van de ledenvergadering. De secretaris behandelt namens het bestuur de correspondentie van de vereniging. Alle hierop betrekking hebbende bescheiden worden door of namens de secretaris ondertekend. De secretaris houdt op zorgvuldige wijze archief bij. De secretaris zorgt in overleg met de voorzitter voor het samenstellen van de agenda van een vergadering en zendt deze tijdig aan betrokken deelnemers van de vergadering. De secretaris brengt namens het bestuur op een Algemene Ledenvergadering verslag uit over het wel en wee van de vereniging, betrekking hebbende op het afgelopen kalenderjaar. De secretaris houdt een actuele ledenlijst bij.

Artikel 48.

De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributiegelden. De penningmeester voert een verantwoorde boekhouding van inkomsten en uitgaven van de vereniging en is verplicht de kascontrolecommissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden de vereniging betreffende. De penningmeester doet uitgaven, waarvoor het bestuur hem/haar heeft gemachtigd. Uitgaven aan de penningmeester zelf dienen, voordat tot betaling wordt overgegaan, te zijn voorzien van een paraaf van een ander verantwoordelijk bestuurslid. Op de Algemene Najaarsledenvergadering dient de penningmeester de begroting in voor het komende kalenderjaar. In de Algemene Voorjaarsledenvergadering legt de penningmeester verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. De penningmeester voert de correspondentie betreffende zaken van financiële aard.

De penningmeester wordt in zijn taken bijgestaan door een ledenadministrateur voor het factureren  van de contributies en door een administrateur voor het verwerken van de “dagelijkse boekingen’’.

Artikel 49.

De overige bestuursleden dragen zorg voor de juiste uitvoering van de hun opgelegde taken.

Artikel 50. Aftredende bestuursleden zijn verplicht om alle bescheiden en eigendommen van C.C.R., welke zij onder hun berusting of beheer hebben, binnen drie weken na hun aftreden aan hun opvolger of aan het bestuur in behoorlijke staat over te dragen.

Algemeen

Artikel 51.

De chef wordt in bezit gesteld van de benodigde sleutel en beveiligingscode. Hij/Zij is verantwoordelijk voor een goed beheer hiervan. Te allen tijde draagt de chef er zorg voor dat leden op hun kookavond toegang hebben tot het pand.

Artikel 52.

Bij beëindiging van de chefsfunctie dienen de ter beschikking gestelde sleutel en beveiligingscode direct te worden overgedragen aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 53.

Bij het verlaten van het pand is de chef c.q. plaatsvervang(st)er verantwoordelijk voor het afsluiten van de toegang. Alle gaskranen zijn dichtgezet, de schakelaar van de afzuiginstallatie en de schakelaars van de overige in aanmerking komende apparatuur zijn uitgezet, alle lampen zijn uitgedaan. Zie de keukeninstructie en de zgn. ’10-geboden’.

Artikel 54.

Voor het examen van Chef, Maître en Grand Maître worden de exameneisen van Cuisine Culinaire Nederland gehanteerd. In geval van behoefte om nadere informatie hieromtrent dient men zich te richten tot het lid van het algemeen bestuur dat hiermee is belast (PR-communicatie).

Artikel 55.

Het betreden van de verenigingsruimte door leden en/of derden geschiedt op eigen risico. Noch de vereniging, noch haar bestuur is aansprakelijk voor enige vorm van opgelopen persoonlijk letsel, alsmede vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Artikel 56.

Ieder lid van de CCR verplicht zich te houden aan alle vastgestelde regels ter voorkoming van overlast aan de overige bewoners in de Westmolenstraat 6 te Schiedam.

Vlaardingen:        3 april 2005.

Gewijzigd:           1 december 2010

Gewijzigd:           23 november 2017

Laatst gewijzigd:          … november 2022